Vedtægter

Vedtaget d. 5 september 1991.

Ændret d. 26 februar 1998.

Ændret d. 30 november 1999.

Ændret d. 7 november 2002.

 Ændret 4. november 2019.

§ 1.

Navn:    Lyngerup Bylaug.

Hjemsted:     Lyngerup.

Område:    Lyngerup by og opland.

Formål:   At arbejde for forbedringer i området.

§ 2.

  Personer bosiddende i Lyngerup by og opland er berettiget til at blive medlemmer.

§ 3.

Ledelse.

  Bestyrelsen består af Formand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

  For at sikre, at alle dele af Lyngerup repræsenteres, opdeles i følgende fire vej-områder:

 • Lyngerupvej – Gl. Dalbyvej – Rørengen – Dysseagervej
 • Landerslevvej – Buen, Holmegårdsvej og Lille Lyngerupvej
 • Mejerigårdsvej – Strædet – Elmedalsvej – Tagmosevej
 • Søndervangen

Formanden repræsenterer automatisk hans/hendes vejområde. Kassereren repræsenterer ikke et vej-område.

De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer repræsenterer de tre resterende vej-områder.

Der vælges to suppleanter  til bestyrelsen; en 1. suppleant og en 2. suppleant.

Hvis et vej-område ikke kan stille med kandidater til bestyrelsen, går posten med suppleant til et af de andre vej-områder. Bestyrelsen samt suppleanter er på valg hvert år med mulighed for genvalg. Alle medlemmer er opstillingsberettiget.

Formand og Kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Revisor og revisor-suppleant er ligeledes på valg hvert år med mulighed for genvalg.

§ 4.

Generalforsamling.

  Der afholdes generalforsamling hvert år i november.

  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

  Indkaldelse sker skriftligt.

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

  Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag kræver almindeligt flertal.

  Indkaldelsen skal i øvrigt indeholde følgende punkter:

 • 1.        Valg af dirigent.
 • 2.        Formandens beretning.
 • 3.        Aflæggelse af de reviderede regnskab.
 • 4.        Behandling af indkomne forslag.
 • 5.        Valg af Formand.
 • 6.        Valg af kasserer.
 • 7.        Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
 • 8.        Valg af revisor og revisor-suppleant.
 • 9.        Fastsættelse af kontingent.
 • 10.     Eventuelt.

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, såfremt bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer ønsker dette.

§ 5.

Specialudvalg.

  Til varetagelse af specialopgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg, der ikke behøver at være bestyrelsesmedlemmer.

  Disse udvalg kan nedsættes i årets løb efter aftale mellem bestyrelsen og de interesserede medlemmer.

§ 6.

Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen løbende fra 1.7.

§ 7.

Stemmeret.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet være betalt senest 1 uge før.

Hver husstand har maks. 2 stemmer.

§ 8.

Valg til Festudvalg.

Festudvalget består af min 4 personer, der vælges for 2 år ad gangen, på generalforsamlingen, med halvdelen på valg hvert år. Festudvalget er ikke underlagt bylaugets kasse.

 § 9.

Bylauget tegnes af formand eller næstformand samt kasserer.

§ 10.

Opløsning.

Bylauget kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte på 2 generalforsamlinger indkaldt med 2 ugers mellemrum vedtager dette.

Eventuel formue anvendes efter bestemmelse på den sidst afholdte generalforsamling.

 Lyngerup, den 11.11.19

Vedtaget på generalforsamlingen den 5.11.2019

Denne hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortætter med at bruge siden accepterer du samtidig brugen af cookies.